Aktualności

CHRZEŚCIJAŃSKA POMOC ZMARŁYM

W pierwszych dniach listopada można zyskać odpusty zupełne, któ­re można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Aby w ten sposób pomóc duszom czyśćcowym, przede wszystkim trzeba chcieć taki odpust zy­skać i wykluczyć jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego (czyli obiecać sobie silne dążenie do świętości poprzez walkę z grzechami), Odpusty, jakie można zyskać w najbliższych dniach, są następujące:

– jeden odpust w Dzień Zaduszny (czyli od południa l listopada aż do północy 2 listopada) za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz… i Wierzę…. Trzeba także spełnić pozostałe zwyczajne warunki zyskania odpustu;

– codziennie od l do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i tam odmówienie jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych (modlitwa ta może być także myślna). Trzeba również wypełnić zwyczajne warunki zyskania odpustu.

Trzy zwyczajne warunki zyskania odpustu to:

– stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna);

– Komunia św.;

– modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo… lub inna).

Te trzy warunki mogą być wypełnione na wiele dni przed l listopada lub po 8 listopada, choć, jeżeli nie ma przeszkód, to wypada, aby Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były odprawione w dzień nawiedzenia cmentarza lub kościoła (kaplicy).

Codziennie można zatem zyskać tylko jeden odpust zupełny (jedna Komunia św., modlitwa w intencjach papieża oraz wykonanie czynu odpustowego).

Ponadto Kościół udziela odpustu cząstkowego, który można zyskać każdego dnia w ciągu roku (nawet wiele razy dziennie) i ofiarować za dusze w czyśćcu. Czyny pobożne obdarzone takim odpustem to:

– nawiedzenie cmentarza i tam modlitwa za zmarłych;

– pobożne odmówienie zatwierdzonych modlitw za zmarłych, a są to Jutrznia lub Nieszpory z brewiarzowego Oficjum za zmarłych oraz dwie krótkie modlitwy Wieczny odpoczynek i Dobry Jezu (por. WO nad. 29 § 2 nr 1-2).

Do zyskania odpustu cząstkowego nie jest wymagana Komunia św. ani spowiedź sakramentalna, ani modlitwa w intencjach Ojca Świętego wystarczy wykonanie dzieła i przynajmniej skrucha serca. Dlatego warto odwiedzać cmentarz i modlić się za zmarłych przez cały rok oraz przy okazji listopadowej modlitwy różańcowej za zmarłych posługiwać się prawnie zatwierdzonymi formułami modlitwy za zmarłych:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

oraz

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci. Gdzie królują z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. Amen.